Što su nove boje znanja


Nove boje znanja su projekt unaprjeđenja hrvatskog obrazovnog i znanstvenog sustava.

Cilj je projekta omogućiti svakom djetetu razvoj koji je u skladu s njegovim mogućnostima i željama, u okruženju koje je usmjereno prema njegovim potrebama, koje je poticajno i prijateljsko. Cilj je također omogućiti svakom pojedincu cjeloživotno učenje u svrhu zadovoljavanja vlastitih interesa, lakše zapošljivosti i postizanja više kvalitete života. Napokon, cilj je Hrvatskoj osigurati znanost koja će raditi u interesu cijelog društva, težeći vrhunskim uspjesima.
Kvalitetno obrazovanje i znanost nužni su preduvjeti razvoja Hrvatske. Zbog toga ih Hrvatska prepoznaje kao razvojne prioritete koji jedini mogu donijeti dugoročnu društvenu stabilnost, ekonomski napredak i osiguranje kulturnog identiteta.

Nove boje znanja simbol su obrazovanog, otvorenog, mobilnog i inovativnog društva.
 • Mjera 1.1.provedeno
 • Osnovati Posebno stručno povjerenstvo pri Uredu predsjednika Vlade RH za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti
 • ROK: 2014.
 • Mjera 1.2.u provedbi
 • Izraditi analizu potreba izmjena postojećih zakonskih i provedbenih akata u svrhu ostvarivanja ciljeva Strategije
 • ROK: Treće tromjesečje 2015.
 • Mjera 1.3.u provedbi
 • Definirati postupke analize pokazatelja provedbe Strategije
 • ROK: Četvrto tromjesečje 2015.
 • Mjera 2.1.
 • Postupno promijeniti strukturu izdvajanja za obrazovanje i znanost tako da se u ukupnoj masi smanji udio za osobne dohotke, a ujedno povećavati izdvajanje iz državnog proračuna i BDP-a
 • ROK: 2020.
 • Mjera 2.2.
 • Unaprijediti procese koordiniranja u financiranju i nadzoru trošenja sredstava između različitih nadležnih ministarstava, državnih i lokalnih tijela
 • ROK: Četvrto tromjesečje 2015. – definiranje procesa; Nadzor: trajno
 • Mjera 2.3.
 • Izjednačiti porezni tretman svih akreditiranih obrazovnih ustanova neovisno o njihovom osnivaču, napose u dijelu primjene poreza na dobit
 • ROK: Četvrto tromjesečje 2015.; kontinuirano
 • Mjera 2.4.
 • Definirati pokazatelje učinkovitosti provedbe ciljeva cjeloživotnog učenja za potrebe nadzora i upravljanja financiranjem. Podnositi godišnje izvještaje od strane nadležnih državnih i lokalnih tijela te provoditelja programa; objedinjene i metodološki sređene prema definiranim pokazateljima
 • ROK: Četvrto tromjesečje 2015. – definiranje pokazatelja; kontinuirano
 • Mjera 3.1.provedeno
 • Osnovati radnu skupinu za izradu prijedloga ciljeva, mjera i nadležnosti vezanih uz znanstveno i stručno izdavaštvo
 • ROK: Treće tromjesečje 2015.
 • Mjera 4.1.u provedbi
 • Izgraditi sustav za medijsko praćenje odgoja, obrazovanja i znanosti
 • ROK: Četvrto tromjesečje 2015.
 • Mjera 4.2.
 • Pokrenuti edukaciju novinara i znanstvenika za medijsko posredovanja znanosti
 • ROK: Prvo polugodište 2016.
 • Mjera 5.1.
 • Osigurati jednake financijske preduvjete rada svih javnih odgojno-obrazovnih ustanova
 • ROK: 2016.
 • Mjera 5.2.
 • Osigurati jednak pristup informacijsko-komunikacijskim tehnologijama svim ustanovama u odgoju, obrazovanju i znanosti
 • ROK: 2018.
 • Mjera 5.3.u provedbi
 • Osigurati pravodobno, redovito, objektivno i kvalitetno informiranje javnosti o ciljevima i provedbi Strategije te odgoju, obrazovanju i istraživanjima općenito; povremeno organiziranje javnih rasprava o ostvarivanju Strategije
 • ROK: Drugo tromjesečje 2015. - trajno
 • Mjera 6.1.u provedbi
 • Organizirati projekte za izradu akcijskih planova za provedbu pojedinih složenih mjera
 • ROK: 2015. – 2017.
Nužno je razvijati integrirane i usklađene procese provođenja politika cjeloživotnog učenja i obrazovanja unutar kojih su u središtu stremljenja, otkrivanje i razvoj sposobnosti pojedinaca, ciljevi i kulturne i druge vrijednosti društva te gospodarski razvoj.

Povezivanjem registara i drugih baza podataka Zavoda za zapošljavanje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnjeg registra osiguranika, pojedinih ministarstava i agencija u području obrazovanja pružit će se mogućnosti generiranja vremenskih serija ključnih podataka o ekonomskoj aktivnosti radno sposobnog stanovništva po relevantnim obilježjima.

Provođenjem analiza tržišta rada i za predviđanja budućih potreba tržišta rada, planira se kontinuirano provoditi projekte u cilju uvođenja novih standarda zanimanja i kvalifikacija te poticati razvoj na njima utemeljenih programa. Za izradu takvih programa, probno uvođenje i provedbu poželjno bi bilo koristiti financijska sredstva iz europskih strukturnih fondova.

Posebnu važnost u procesu cjeloživotnog učenja pridružuje se učenju i obrazovanju kroz rad (work-based learning) što mora postati sastavnim dijelom sustava stjecanja praktičnih znanja i vještina na razini srednje škole, visokog obrazovanja te u obrazovanju, osposobljavanju i usavršavanju odraslih.
 • Mjera 7.1.
 • Projektirati i uspostaviti Javni registar ljudskih potencijala i povezati baze podataka zaposlenih, nezaposlenih i polaznika formalnih obrazovnih programa.
 • ROK: Drugo polugodište 2016.
 • Mjera 7.2.u provedbi
 • Uspostaviti sustav praćenja i vrednovanja integriranih politika razvoja, obrazovanja i zapošljavanja s obzirom na postavljene ciljeve.
 • ROK: Četvrto tromjesečje 2015. - trajno
 • Mjera 7.3.
 • Razviti modele i instrumente za predviđanje budućih potreba za znanjima, vještinama i kvalifikacijama u skladu s razvojnim ciljevima društva, predvidivim demografskim te migracijskim promjenama
 • ROK: 2017. - razvoj modela; 2018. - uspostava.
 • Mjera 7.4.
 • Izraditi model i provedbene mehanizme stjecanja praktičnih znanja i vještina u radnom okruženju za kvalifikacije koje pripremaju za tržište rada
 • ROK: Prvo polugodište 2016.
 • Mjera 7.5.
 • Izraditi model poticanja deficitarnih zanimanja