Obrazovanje odraslih

Obrazovanje odraslih sastavni je dio cjeloživotnog učenja.

Stoga je nužno razvijati kvalitetne programe formalnog i neformalnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja, koji omogućavaju bolju zapošljivost i stjecanje ključnih kompetencija.

Financijski poticaji i olakšice za polaznike programa i poslodavce povećat će njihovu motiviranost i uključenost.
Strategijom će se utjecati na podizanje opće svijesti o potrebi neprestanog učenja, obrazovanja i fleksibilne promjene kvalifikacija i zanimanja putem stjecanja novih znanja i vještina. Poticat će se uključivanje većeg broja građana i poslodavaca, a poseban će biti naglasak na uključivanje odraslih osoba nižeg stupnja obrazovanosti, nezaposlenih, socijalno i drugačije marginaliziranih osoba, starijih i osoba treće životne dobi, useljenika te napose nezaposlenih mladih i onih čije postojeće kompetencije i kvalifikacije nisu tražene na tržištu rada, a izgledno je da to neće ni biti.
 
Širim uvođenjem novih pomagala za učenje na daljinu te otvorenim pristupom digitalnim resursima znanja i obrazovnim pomagalima racionalizirat će se, učiniti kvalitetnijim i ubrzati procesi obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja odraslih.
 • Mjera 1.1.1.u provedbi
 • Uvesti nove standarde zanimanja i kvalifikacija te poticati razvoj i provođenje relevantnih i novih akreditiranih programa za područja od strateškog interesa za razvoj RH. Razvijati i provoditi relevantne i nove akreditirane programe za područja od strateškog interesa za razvoj RH.
 • ROK: kontinuirano
 • Mjera 1.1.2.u provedbi
 • Kontinuirano evaluirati i definirati standarde zanimanja i kvalifikacija i prilagođavati ih društvenim, gospodarskim, kulturnim i umjetničkim potrebama pojedinaca i zajednice.
 • ROK: kontinuirano
 • Mjera 1.1.3.u provedbi
 • Definirati sustav cjeloživotnog profesionalnog razvoja i licenciranja andragoških djelatnika. Razviti standarde kvalifikacija za andragoške djelatnike.
 • ROK: Prvo tromjesečje 2015. –2016.
 • Mjera 1.1.4.
 • Definirati i provoditi programe za psihološko, didaktičko-metodičko, andragoško i stručno dodatno cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje postojećih i budućih odgojitelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika (savjetnika, mentora i trenera).
 • ROK: 2016.
 • Mjera 1.1.5.
 • Uspostaviti projekt koji bi definirao procese i sustav za vrednovanje prethodno neformalno i informalno stečenih znanja i vještina u obrazovanju odraslih. Poticati primjenu vrednovanja prethodno stečenih znanja i vještina u obrazovanju odraslih.
 • ROK: Drugo tromjesečje 2015. priprema projekta - kontinuirano
 • Mjera 1.1.6.
 • Analizirati resurse postojećih laboratorija, radionica i edukacijskih središta za izabrane skupine ili vrste programa. U suradnji gospodarstva, regionalne i lokalne samouprave te obrazovnih ustanova projektnim financiranjem pokretati osnivanje i razvoj regionalnih i nacionalnih centara kompetentnosti i njihovih mreža, koristeći se isključivo postojećim prostornim kapacitetima. Centri trebaju biti mjesta za stjecanje praktičnih iskustava, verificiranje i certificiranje znanja, vještina i kompetencija nastavnika, mentora, trenera i polaznika obrazovanja i strukovnog osposobljavanja i usavršavanja. Definirati uvjete suradnje centara i korištenja resursa kao i procese izvođenja programa za različite korisnike.
  NAPOMENA: mjera je povezana s realizacijom podcilja 7.1. – Uspostaviti optimalnu mrežu odgojno-obrazovnih ustanova i odgovarajućim mjerama za srednjoškolsko strukovno obrazovanje i osposobljavanje te s visokoškolskim obrazovanjem.
 • ROK: Prvo i drugo tromjesečje 2016. - Priprema projekta; Trajanje projekta: 3 godine (2017.-2019.)
 • Mjera 1.1.7.u provedbi
 • Razraditi uvjete i kriterije uključivanja te modele financijskih poticaja i olakšica za djelomično zapošljavanje radno neaktivnih visokoobrazovanih i/ili profesionalno iskusnih građana – kao nastavnika, mentora ili trenera u ustanovama za obrazovanje odraslih. Time bi se povećao kapacitet i kompetentnost poučavateljskih resursa te povećala socijalna uključenost, osobito starijih građana. Pratiti učinke uključivanja novih davatelja usluga.
 • ROK: Drugo polugodište 2016. – razrada uvjeta, kriterija i modela poticaja; 2017. - provedba
 • Mjera 1.1.8.u provedbi
 • Razvijati i primjenjivati računalne i ekspertne sustave i sadržaje za e-poučavanje odraslih. Organizirati stvaranje otvorenih obrazovnih sadržaja i pomagala s mogućnošću slobodnog pristupa i poticati korištenje njima.
 • ROK: Prvo polugodište 2016. – priprema projekta; kontinuirano
 • Mjera 1.2.1.u provedbi
 • Poticati provođenje programa formalnog i neformalnog obrazovanja, koji bi uključivali razvijanje ekonomske i financijske pismenosti, roditeljskih vještina, građanske, kulturne, političke i ekološke osviještenosti, potrošačke i medijske pismenosti te poticanje i razvijanje kreativnosti, umjetničkog i kulturnog izražavanja.
 • ROK: kontinuirano
 • Mjera 1.2.2.
 • Izraditi i provoditi prioritetne programe formalnog i neformalnog obrazovanja za građane bez osnovne obrazovanosti, s nižim razinama obrazovanosti, za socijalno marginalizirane i isključene, za osobe s invalidnošću, za starije i osobe treće životne dobi te useljenike.
 • ROK: Prvo polugodište 2016. – priprema projekta; kontinuirano
 • Mjera 1.2.3.u provedbi
 • Motivirati i financijski stimulirati osobe niže razine obrazovanosti i kvalifikacija, socijalno marginalizirane i isključene, osobe s invalidnošću, starije i osobe treće životne dobi te useljenike za sudjelovanje u obrazovanju odraslih. Medijski informirati i promicati moguće načine pristupa obrazovanju za te skupine građana.
 • ROK: kontinuirano
 • Mjera 1.2.4.u provedbi
 • Financijski poticati, razvijati i provoditi programe obrazovanja odraslih u manjim naseljima, nerazvijenim i ruralnim područjima.
 • ROK: kontinuirano
 • Mjera 1.2.5.
 • Osigurati besplatno osnovno obrazovanje odraslih. Osobito poticati starije građane da završe osnovno obrazovanje.
 • ROK: kontinuirano
 • Mjera 1.2.6.u provedbi
 • Financijski poticati uključivanje nezaposlenih osoba u programe formalnog obrazovanja kojima se stječe osnovna i viša razina kvalifikacije ili druga kvalifikacija. (Posebne ciljne skupine jesu: nezaposleni mladi sa završenim gimnazijskim obrazovanjem, srednjoškolskim strukovnim ili visokoškolskim kvalifikacijama koje nisu tražene na tržištu rada.)
 • ROK: kontinuirano
 • Mjera 1.3.1.
 • Širiti i unapređivati postojeće manifestacije koje doprinose promociji cjeloživotnog učenja i obrazovanja te uvesti nove oblike i načine promocijskih aktivnosti.
 • ROK: Nastavak i osnaživanje već provođenih aktivnosti.
 • Mjera 1.3.2.u provedbi
 • Razvijati nove i specifične procese savjetovanja na svim razinama odgoja i obrazovanja te zapošljavanja. Proširiti mjesta i službe za savjetovanje i profesionalno usmjeravanje i umrežiti ih. Osnivati središta i službe za savjetovanje tako da budu regionalno odgovarajuće raspoređeni i lako dostupni svim građanima, posebice mladima.
 • ROK: Nastavak i osnaživanje već provođenih aktivnosti; 2016. -Uspostava mreže službi i savjetodavnih mjesta
 • Mjera 1.3.3.
 • Poboljšati strukturu, ažurnost i korisničke mogućnosti postojećeg Andragoškog upisnika podataka (AZUP) u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i učiniti ga javno dostupnim. Razviti integralni internetski portal te aplikacije za mobilne uređaje za informiranje o mogućnostima obrazovanja odraslih: programi, institucije, savjetodavne službe, uvjeti, financijski poticaji, ishodi i sl.
 • ROK: Prvo tromjesečje 2015. Četvrto tromjesečje 2015. prvo polugodište 2016., priprema projekta; realizacija 2016.-2017.
 • Mjera 1.3.4.u provedbi
 • Uspostaviti projekte za povećanje unutarnje prostorne mobilnosti u obrazovanju odraslih. Pojačano informirati potencijalne polaznike o mogućnostima unutarnje i međunarodne mobilnosti. Različitim financijskim i drugim poticajima utjecati na povećanje mobilnosti sudionika cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih, unutar zemlje i na međunarodnom planu u funkciji stjecanja specijaliziranih znanja i vještina. 
 • ROK: 2020.
U svim programima strukovnog obrazovanja odraslih povećat će se udio stjecanja praktičnih znanja i vještina, ponajprije u posebno organiziranim centrima komptentnosti.  

Poslodavci će biti ohrabreni financijskim olakšicama i drugim poticajima, ali i obvezni svoje djelatnike neprestano i smišljeno osposobljavati za nova zanimanja te proširivati i usavršavati njihove kompetencije.
 
Sustavno će im se nuditi suvremeni programi osposobljavanja i usavršavanja za postojeće i nove kvalifikacije i zanimanja.

Inicijativama većih poslodavaca, koji su razvili interne obrazovne kapacitete i programe za školovanje vlastitih zaposlenika, pomoći će se u akreditaciji takvih programa. Na taj će se način omogućiti polaznicima stjecanje bodova, odnosno prenosive potvrde o stjecanju ishoda učenja.
 • Mjera 2.1.u provedbi
 • Razraditi specifične prioritetne programe obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja za manja i srednja poduzeća, za postojeće i potencijalne poduzetnike, pozivima na ponudu programa na temelju dogovorenih kompetencija i ishoda učenja. Objaviti javni poziv za nadmetanje programa koji će nuditi definirane kompetencije i ishode učenja. Akreditirani izvoditelji obrazovnih usluga trebaju ponuditi programe obrazovanja malim i srednjim poduzećima.
 • ROK: Treće tromjesečje 2015. Treće tromjesečje 2015.
 • Mjera 2.2.
 • Definirati jednostavnije uvjete i postupke poticanja suradnje između ustanova za obrazovanje odraslih i gospodarstvenika te lokalne uprave s ciljem unapređenja uvjeta u kojima se izvodi nastava, stručna praksa i vježbe u programima obrazovanja odraslih. Predvidjeti poticaje poslodavcima za osposobljavanje i poticanje mentora za prakse. U tom smislu prilagoditi postojeću zakonsku regulativu u području radnog zakonodavstva i Zakona o obrazovanju odraslih da bi se omogućilo nesmetano i legalno izvođenje nastave i stručne prakse u obrazovanju odraslih na području cijele Hrvatske.
 • ROK: Četvrto tromjesečje 2015. Drugo polugodište 2016, 2017. - Prilagođavanje Zakonske regulative
Uspostaviti sustav unutarnjeg osiguravanja kvalitete u ustanovama obrazovanja odraslih koji su predmet vanjskog vrednovanja nadležnih agencija.
 • Mjera 3.1.1.
 • Napraviti analizu ponude programa obrazovanja odraslih i učinkovitosti svih sudionika u sustavu stvaranja novih programa te na temelju procjene razina prema HKO-u propisati nadležnosti agencija u osiguravanju i razvoju kvalitete programa te razvoju novih programa obrazovanja i stručnog usavršavanja odraslih.
 • ROK: Četvrto tromjesečje 2015. Drugo polugodište 2016.
 • Mjera 3.1.2.
 • Izraditi i usvojiti procedure nadležnih agencija u osiguravanju kvalitete programa obrazovanja odraslih uvažavajući specifičnosti razina i vrsta obrazovanja.
 • ROK: Prvo tromjesečje 2015. Prvo polugodište 2016, 2017.
 • Mjera 3.2.1.
 • Doraditi smjernice i upute za izradu programa obrazovanja odraslih i odgovarajućih standarda kvalifikacija temeljenih na ishodima učenja i usklađenih s odgovarajućim standardima zanimanja, sukladno HKO-u i eventualnim promjenama u propisima.
 • ROK: Drugo polugodište 2016.
 • Mjera 3.2.2.
 • Izraditi unaprijeđene kurikulume i programe osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja odraslih sa sadržajima prilagođenim odraslim polaznicima te sažetim na temelju procjene potrebnih temeljnih kompetencija i vremena potrebnog za njihovo stjecanje da bi polaznici bili u isto vrijeme osposobljeni za izlazak na tržište rada, ali i za nastavak obrazovanja.
 • ROK: 2017.
 • Mjera 3.2.3.
 • Unaprijediti kriterije i provedbu efikasne savjetodavne pomoći agencija obrazovnim ustanovama u procesu akreditacije i reakreditacije programa obrazovanja odraslih.
 • ROK: kontinuirano
 • Mjera 3.2.4.
 • Uspostaviti nacionalni informacijski sustav obrazovanja odraslih, koji bi sadržavao podatke o programima, polaznicima, andragoškim djelatnicima i financiranju akreditiranih programa obrazovanja odraslih te bio povezan s AZUP-om, Registrom ljudskih potencijala i Registrom HKO-a.
 • ROK: 2017.
 • Mjera 3.2.5.u provedbi
 • Prikupljati informacije o zapošljivosti kandidata koji su prošli akreditirane programe obrazovanja odraslih namijenjene tržištu rada te ih koristiti u analizi učinkovitosti programa i kvalitete rada ustanova.
 • ROK: kontinuirano
 • Mjera 3.3.1.
 • Razraditi smjernice za akreditaciju unutarnjih sustava osiguravanja kvalitete u akreditiranim ustanovama obrazovanja odraslih po uzoru na ESG (European Standards and Guidelines for Quality Assurance – Europski standardi i vodič za osiguranje kvalitete) smjernice u visokom obrazovanju.
 • ROK: Prvo tromjesečje 2015., 2018.
Nadležne državne agencije će pratiti i objedinjavati podatke o akreditiranim programima, o svim ulaganjima u programe obrazovanja odraslih, inicijalnim akreditacijama i periodičkim reakreditacijama programa i institucija te o nadzoru u sustavu osiguravanja kvalitete.

Definirat će se prioritetni programi obrazovanja odraslih, odnosno prioritetne kvalifikacije koje se njima stječu.

­Sufinanciranje ustanova za obrazovanje odraslih provodit će se ponajprije putem financijskih potpora polaznicima, i to samo za programe koji su traženi na tržištu rada ili su važni za predvidive potrebe društva. Uvest će se mjere financijskih i drugih olakšica za poslodavce.

Uspostavit će se optimalna mreža ustanova i formalnih programa za obrazovanje odraslih koji će uključivati opremanje i razvoj postojećih te osnivanje novih centara kompetentnosti.
Prva skupina aktivnosti potrebnih za ostvarenje zadanog cilja odnosi se na povećavanje koherentnosti, organiziranosti i upravljanja procesima obrazovanja odraslih.
 • Mjera 4.1.1.
 • Definirati postupke analize pokazatelja provedbe Strategije, odlučivanja, upravljanja i nadzora. Utvrditi nadležnosti i odgovornosti ministarstava, agencija, zavoda za zapošljavanje i drugih državnih i lokalnih institucija. Ustanoviti odgovarajuću službu u MZOS-u nadležnu za obrazovanje odraslih.
 • ROK: Četvrto tromjesečje 2015. Definiranje postupaka; 2017.Prvo tromjesečje 2015
 • Mjera 4.1.2.u provedbi
 • Definirati postupke koordiniranja državnih i nedržavnih sudionika u usklađivanju i razvoju sustava obrazovanja odraslih i uključivanje predstavnika civilnog društva u rasprave o promjenama zakona i podzakonskih akata. Utvrditi kriterije i postupke definiranja programa obrazovanja odraslih od prioriteta za gospodarski i društveni razvoj.
 • ROK: Drugo tromjesečje 2015. četvrto tromjesečje 2015
Drugom skupinom mjera želi se unaprijediti koordiniranost u financiranju, upravljanju i nadzoru nad trošenjem sredstava među različitim nadležnim ministarstvima i tijelima.
 • Mjera 4.2.1.
 • Definirati postupke koordiniranja u financiranju među različitim nadležnim ministarstvima, državnim i lokalnim tijelima. Identificirati programe za financiranje, usmjeravati sredstva iz državnog i lokalnih proračuna prema kriterijima prioriteta za zajednicu, koordinirati financiranje i učinkovito trošenje sredstava.
 • ROK: Četvrto tromjesečje 2015.
 • Mjera 4.2.2.
 • Predložiti pokazatelje učinkovitosti provedbe ciljeva programa obrazovanja odraslih za potrebe nadzora i upravljanja financiranjem. Podnositi godišnje izvještaje od strane nadležnih državnih i lokalnih tijela te izvoditelja obrazovanja odraslih, objedinjene i metodološki sređene prema definiranim pokazateljima, koji trebaju dati uvid u broj polaznika, programe, provoditelje i utrošena sredstva. 
 • ROK: Četvrto tromjesečje 2015.
 • Mjera 4.2.4.
 • Uskladiti i dopuniti propise koji reguliraju djelatnost obrazovanja odraslih u dijelu koji se odnosi na financiranje. Definirati poreznu politiku vezanu uz oporezivanje dobiti koja vodi izjednačavanju ustanova za obrazovanje odraslih bez obzira na osnivača.
 • ROK: Četvrto tromjesečje 2015. 2017.
 • Mjera 4.3.1.
 • Predložiti optimalan model financijskog poticanja pojedinaca i poslodavaca na temelju analize mogućnosti i opravdanosti uvođenja sljedećih načina financijskih poticaja i olakšica:
  modela osobnih obrazovnih računa i vaučera koje (su)financira država ili lokalna zajednica za obrazovanje odraslih, slobodnih dana za zaposlenike koji se obrazuju, poreznih olakšica pojedincima za stjecanje temeljnih kompetencija, kredita za obrazovanje odraslih, u dogovoru sa socijalnim partnerima,
  osnivanje fonda za osposobljavanje, usavršavanje i obrazovanje odraslih. Uvesti optimalan model financijskog poticanja pojedinaca i poslodavaca, sukladno provedenim analizama.
 • ROK: Četvrto tromjesečje 2015. 2017.