Znanost i tehnologija

Znanje je glavni uvjet uspješnosti Hrvatske. Potrebna je strukturna preobrazba hrvatske znanosti kako bi u najvećoj mogućoj mjeri pridonosila društvenom i gospodarskom napretku, stvaranju radnih mjesta, poboljšanju kvalitete života i općim javnim dobrima. To se mora postići jačanjem inovativnoga gospodarstva i društvenih djelatnosti te postupnim povećanjem sredstava za istraživanje i razvoj.
Istraživanje i inovacije postavit će se u središte nacionalne strategije razvoja i tako pridonijeti razumijevanju i općem prihvaćanju njihove društvene i gospodarske uloge i zadaća, a uspješnost hrvatske znanosti mjerit će se ne samo doprinosom globalnom fondu znanja, nego i društvenom i gospodarskom razvoju Hrvatske.

Odgovornost za istraživanje i razvoj uvest će se u programe svih ministarstava uz djelotvornu međuresornu koordinaciju. Unaprijedit će se korištenje svih izvora javnog financiranja istraživanja i razvoja. Jačat će se suradnja javnih poduzeća, komunalnih društava i državnih institucija sa sveučilištima i znanstvenim institutima na istraživanju i razvoju vezanom uz društvene izazove.

Unaprijedit će se institucijski okvir visokog obrazovanja, znanosti i tehnologije, posebice u području strateškog upravljanja istraživanjem, razvojem i inovacijama. Odmah će započeti strukturne promjene kojima će se veća javna sveučilišta razvijati kao istraživačka sveučilišta i stvarati istraživačke jezgre na manjima te restrukturirati javne znanstvene institute putem uključivanja u sveučilišta, stvaranja asocijacija instituta ili osposobljavanja za samostalno ostvarivanje misije i društvene uloge.
 • Mjera 1.1.u provedbi
 • U programe svih ministarstava uvesti odgovornost za istraživanje i razvoj te kompetitivno financiranje projekata, uz djelotvornu međuresornu koordinaciju kojom će se postići učinkovito korištenje svih državnih izvora financiranja istraživanja i razvoja
 • ROK: Prvo tromjesečje 2015. 2015.-2020.
 • Mjera 1.2.u provedbi
 • Uspostaviti strateško upravljanje visokim obrazovanjem i znanošću i započeti strukturne promjene u sustavu visokog obrazovanja i znanosti istraživačkom preobrazbom javnih sveučilišta i restrukturiranjem javnih instituta
 • ROK: Prvo tromjesečje 2015. ,Drugo i treće tromjesečje 2015. ,Četvrto tromjesečje 2015.
 • Mjera 1.3.u provedbi
 • Unaprijediti prikupljanje, obradu, interpretaciju i objavu statističkih i drugih pokazatelja istraživanja, razvoja i inovacija
 • ROK: Prvo tromjesečje 2015. Drugo tromjesečje 2015. ; prvo tromjesečje 2016. 2017.-2020.
Istraživanja i inovacije na javnim sveučilištima i institutima usmjerit će se na izvrsnu znanost prepoznatljivu u europskim i svjetskim okvirima, istraživanja za industrijsko vodstvo te nacionalne i globalne društvene izazove, a istraživanjima u javnom sektoru postići će se znanstveni, gospodarski, društveni i kulturni utjecaj u Hrvatskoj.

Takve strateške zadaće javnih sveučilišta i instituta zahtijevaju autonomiju u upravljanju, financiranju i istraživanju, ali neraskidivo vezanu uz odgovornost u stvaranju i prijenosu znanstvenih postignuća u društvo i gospodarstvo. Posebice je važno poštovanje etičkih načela u istraživanju i općih načela koja utvrđuju uloge, odgovornosti i obveze istraživača, njihovih poslodavaca i financijera te načela novačenja istraživača.

U više znanstvenih disciplina hrvatski istraživači ostvaruju vrhunska postignuća, a mnogi istraživači postižu kvalitetne i relevantne istraživačke rezultate kakvima se teži u strateškim istraživačkim prioritetima – izvrsnoj znanosti, istraživanjima za industrijsko vodstvo i društvene izazove.

Centre istraživačke izvrsnosti u Hrvatskoj uspostavljat će se na nacionalnoj razini da bi se postiglo sljedeće: kritična masa i međunarodna vidljivost potrebni za uspješno djelovanje, dobro definirani program istraživanja i uklopljenost u Europski istraživački prostor te znanstvena, industrijska i društvena povezanost, kao i stabilan sustav financiranja koji neće ovisiti samo o javnim ulaganjima.

Hrvatske istraživačke prioritete i njihovu povezanost s europskima definirat će Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. Nacionalno planiranje ulaganja će se, kao i vrednovanje istraživačkih postignuća, uskladiti s ciljevima koji se žele postići, a to su znanstvena izvrsnost te istraživačka i inovacijska suradnja s gospodarstvom i društvenim djelatnostima.
 • Mjera 2.1.u provedbi
 • Definirati istraživačku misiju svakog javnog sveučilišta i njegove sastavnice i svakog javnog instituta kao pretpostavku za istraživačku preobrazbu i oblikovanje istraživačkih sveučilišta te restrukturiranje instituta
 • ROK: Drugo tromjesečje 2015. treće i četvrto tromjesečje 2015. prvo tromjesečje 2016.
 • Mjera 2.2.u provedbi
 • Jačati financijsku i upravljačku autonomiju javnih sveučilišta i javnih instituta te njihovu odgovornost za provedbu istraživačke misije i društvene uloge, uz jačanje nadzorne funkcije osnivača putem praćenja kvalitete i ostvarivanja misije. Unaprijediti međunarodnu evaluaciju javnih sveučilišta i instituta i uspostaviti mehanizme utjecaja rezultata evaluacija na institucijsko financiranje putem programskih ugovora
 • ROK: 2016./2017.; 2015.-2020.
 • Mjera 2.3.u provedbi
 • Uspostaviti sustav evaluacije istraživača, istraživanja i istraživačkih institucija koji će afirmirati i poticati znanstvenu izvrsnost i međunarodnu vidljivost, međusobnu suradnju i suradnju s korisnicima rezultata istraživanja te društvenu relevantnost istraživanja
 • ROK: Drugo, treće i četvrto tromjesečje 2015. prvo tromjesečje 2016. 2016. - 2017.-2020.
 • Mjera 2.4.u provedbi
 • Uvesti istorazinsko vrednovanje (peer review) u postupke znanstvenog izbora i napredovanja sveučilišnih nastavnika i istraživača
 • ROK: Drugo, treće i četvrto tromjesečje 2015. prvo tromjesečje 2016. 2016.-2020.
 • Mjera 2.5.u provedbi
 • Osnovati doktorske škole na sveučilišnoj institucijskoj razini, međunarodne združene doktorske studije i nacionalne doktorske studije s najmanje 80% istraživačke komponente na temeljima postojećih kvalitetnih doktorskih studija
 • ROK: 2015.-2017.
 • Mjera 2.6.u provedbi
 • Unaprijediti pripremu i provedbu nacionalnih znanstvenih projekata da bi sadržajem i postignućima pridonijeli kvaliteti, relevantnosti i racionalnosti istraživanja te ostvarenju strateških ciljeva
 • ROK: Drugo tromjesečje 2015. 2016.-2020.
 • Mjera 2.7.u provedbi
 • Uspostaviti nacionalne znanstvene centre izvrsnosti koji okupljaju istraživače i istraživačke resurse i povezuju ih s europskima
 • ROK: Prvo i drugo tromjesečje 2015. treće i četvrto tromjesečje 2015.
Poticat će se i jačati suradnja javnih sveučilišta i instituta s poslovnim sektorom i društvenim djelatnostima. Posebno putem zajedničkih istraživačkih projekata, financiranja doktorskih istraživanja, mentorstva doktorskih i diplomskih studenata i osnivanja poduzeća temeljenih na rezultatima istraživanja.

Uz umrežavanje znanosti i gospodarstva, poticat će se društvene inovacije koje će stvarati nove društvene odnose. Povezivanje znanosti, umjetnosti, tehnologije, organizacije i marketinga s novim poslovnim modelima i poslovnom praksom ima svoju društvenu i humanističku dimenziju. Otvoren je prostor za suradnju u istraživanju i inovacijama: etika u znanosti, bioetika, pravo intelektualnog vlasništva, novi oblici rada, virtualni timovi i organizacije, novi uzorci komuniciranja i društvena umreženost, visokotehnološko radno mjesto, kognitivni temelji programskog inženjerstva, te mnogo drugoga. Kulturni sektor može postati i pokretačem gospodarskih aktivnosti. Isto vrijedi za umjetnost i kreativnu industriju.
 • Mjera 3.1.u provedbi
 • Jačati suradnju javnih sveučilišta i javnih instituta s poslovnim sektorom i društvenim djelatnostima, a posebice istraživanje i razvoj putem zajedničkih projekata, zajedničkog mentorstva doktorskih i diplomskih studenata, financiranja doktorskih istraživanja i osnivanja poduzeća temeljenih na rezultatima istraživanja. Uspostaviti mehanizme transfera znanja, tehnologije, inovacija i intelektualnog vlasništva u gospodarstvo, kao i transfera potreba za tehnološkim rješenjima i zahtjeva za rješavan
 • ROK: Drugo tromjesečje 2015. treće tromjesečje 2015. 2016.-2020.
 • Mjera 3.2.
 • Jačati suradnju javnih poduzeća, komunalnih društava i državnih institucija sa sveučilištima i znanstvenim institutima na istraživanju i razvoju vezanom uz društvene izazove.
 • ROK: Treće tromjesečje 2015. četvrto tromjesečje 2015. 2016.-2020.
 • Mjera 3.3.u provedbi
 • Jačati mobilnost istraživačkog ljudskog potencijala koja uključuje zapošljavanje studenata koji su završili preddiplomski, diplomski ili doktorski studij te zapošljavanje ili privremeni boravak istraživača s javnih sveučilišta i javnih instituta u poslovnom sektoru. Udvostručiti broj doktora znanosti u gospodarstvu, uz potporu za zapošljavanje doktora znanosti u industriji i poduzetničku potporu doktorima znanosti pri osnivanju inovativnih poduzeća.
 • ROK: prvo tromjesečje 2015. drugo tromjesečje 2015.
 • Mjera 3.4.u provedbi
 • Uspostaviti inovativne sheme sufinanciranja doktorskih studija i doktoranada, za jačanje suradnje s gospodarstvom i rješavanje aktualnih društvenih izazova.
 • ROK: drugo tromjesečje 2015. prvo tromjesečje 2016. raspisati natječaje za ak. g. 2016./2017.; 2017.-2020.
 • Mjera 3.5.
 • U okviru klastera konkurentnosti poticati međunarodnu suradnju i sudjelovanje hrvatskih partnera u međunarodnim istraživačkim projektima te zajednički nastup sveučilišta, znanstvenih instituta i gospodarstva na međunarodnim i domaćim natječajima.
 • ROK: Do kraja četvrtog tromjesečja 2015. četvrto tromjesečje 2015. četvrto tromjesečje 2015. 2017.-2020.
 • Mjera 3.6.
 • Za društveno potrebne komercijalne djelatnosti koje ne obavljaju drugi poslovni subjekti na tržištu, ustanove u sustavu znanosti i visokog obrazovanja trebaju osnovati društva s ograničenom odgovornošću u svojem vlasništvu i prenijeti im takve poslove.
 • ROK: Drugo tromjesečje 2016.
Pametna specijalizacija je koncept kojim se resursi vezani uz znanje koncentriraju i povezuju s manjim brojem prioritetnih gospodarskih aktivnosti u kojima države i/ili regije mogu postati konkurentne u globalnom gospodarstvu da bi se gospodarstvo usmjerilo pametnom, održivom i uključujućem rastu.

Sudjelovanjem visokog obrazovanja i znanosti u evaluaciji, definiranju i razradi prioritetnih gospodarskih aktivnosti u Hrvatskoj ostvarit potaknuti će se umrežavanje istraživačkog i poslovnog sektora. Znanje i istraživačka postignuća na javnim sveučilištima i institutima  uključiti u ekspertne timove i procese pametne specijalizacije. Definirat će se dugoročno konkurentne prioritetne gospodarske aktivnosti te pratiti i vrednovati njihov napredak.

Hrvatska će smjernice tehnološkog razvoja izvesti u okviru procesa pametne specijalizacije kojom će se definirati prioritetne nacionalne gospodarske aktivnosti i s njima povezana industrija, vodeći računa o europskim postavkama budućih, nastajućih, omogućujućih i industrijskih tehnologija i njihovu mogućem utjecaju na konkurentnost hrvatskoga gospodarstva.
 • Mjera 4.1.u provedbi
 • Sveučilišta, veleučilišta i znanstvene institute institucijski uključiti u procese pametne specijalizacije. U kriterije vrednovanja prioritetnih područja uključiti definiranje i analizu industrijskih lanaca vrijednosti i mreža vrijednosti
 • ROK: Prvo tromjesečje 2015.
 • Mjera 4.2.
 • Smjernice tehnološkog razvoja izvesti u okviru procesa pametne specijalizacije i definiranja prioritetnih gospodarskih aktivnosti i s njima povezane proizvodnje u Hrvatskoj, vodeći računa o europskim i svjetskim tehnološkim postavkama za razdoblje 2014. – 2020.
 • ROK: Prvo polugodište 2016.
Istraživačka infrastruktura uključuje opremu, dobra i sredstva kojima se služi istraživačka zajednica za provođenje istraživanja. Gradit će se i unapređivati nacionalne istraživačke infrastrukture, koje uz napredna zajedničku e-infrastrukturu hrvatskoga obrazovnog i istraživačkog prostora obuhvaćaju opremu laboratorija. Poticat će se i omogućiti uključivanje u europske istraživačke infrastrukture i povezivanje s njima.

E-infrastruktura omogućit će znanstvenicima, istraživačima, studentima i drugim članovima akademske i istraživačke zajednice pristup raspodijeljenim i/ili jedinstvenim istraživačkim sredstvima kao što su skupi instrumenti, napredna računalna sredstva, komunikacije i podaci, bez obzira na vrstu i zemljopisni smještaj tih sredstva.
 • Mjera 5.1.u provedbi
 • Uspostaviti transparentan sustav vrednovanja prijedloga infrastrukturnih projekata, projekata nabave opreme i projekata koji predviđaju uporabu inozemnih ili međunarodnih infrastruktura i provoditi ga pri donošenju odluka o ulaganjima
 • ROK: Prvo tromjesečje 2015. - kontinuirano
 • Mjera 5.2.u provedbi
 • Izgraditi naprednu zajedničku e-infrastrukturu hrvatskoga obrazovnog i istraživačkog prostora
 • ROK: Treće tromjesečje 2015. Drugo polugodište 2016.
 • Mjera 5.3.u provedbi
 • Uspostaviti sustav otvorenog pristupa postojećim i novim javnim istraživačkim infrastrukturama i opremi nabavljenoj sredstvima javnog financiranja. Uspostaviti podatkovne usluge, uključujući digitalne repozitorije za omogućavanje učinkovitog prikupljanja i obrade te osiguranje trajnog i pouzdanog čuvanja i pristupa rezultatima istraživanja, uključujući otvoreni pristup znanstvenim i stručnim informacijama nastalim sredstvima javnog financiranja
 • ROK: Treće i četvrto tromjesečje 2015.
 • Mjera 5.4.u provedbi
 • Uspostaviti sustav i osigurati kompetitivne mehanizme za opremanje postojećih i novih laboratorija, samostalnih ili u okviru centara izvrsnosti, temeljem transparentne evaluacije primjenom kriterija iz Mjere 5.1.
 • ROK: Treće i četvrto tromjesečje 2015. - kontinuirano
Javno financiranje istraživanja i razvoja pretpostavka je dugoročne stabilnosti, autonomije i međunarodne kompetitivnosti hrvatske znanosti tako da dodatna sredstava za istraživanje i razvoj iz europskih ne mogu i ne smiju zamijeniti nedovoljna ulaganja iz nacionalnih izvora.
 
Proračunska ulaganja u istraživanje i razvoj usmjerit će se ponajprije u istraživače i istraživačke projekte, potom u nabavu istraživačke opreme, a najmanje u izgradnju novih objekata.

Poticajima i potporama koje se pokazuju djelotvornima u drugim zemljama EU-a osnažit će se uloga srednjih i malih poduzeća u istraživanju, razvoju i inovacijama, a očuvati i jačati u velikim poduzećima. Ubrzat će se stvaranje i rast inovativnih poduzeća.

Mjerama koje se pokazuju uspješnima u drugim zemljama EU-a stimulirat će se izvanproračunska ulaganja u Hrvatsku zakladu za znanost te osnivanje i financijsko jačanje privatnih zaklada.
 • Mjera 6.1.u provedbi
 • Ostvariti porast ulaganja u istraživanje i razvoj od 1,4% BDP, od čega 0,7% putem državnog/javnog financiranja, a općim refokusiranjem izdataka prema istraživanju i inovacijama te malim i srednjim poduzećima te jačanjem financiranja istraživanja i razvoja koje provodi poslovni sektor i iz drugih nacionalnih i stranih izvora težiti postizanju ulaganja od 2% BDP-a u 2020.
 • ROK: Drugo tromjesečje 2015. treće tromjesečje 2015. 2015.-2020.
 • Mjera 6.2.u provedbi
 • Porast i diversifikacija proračunskih izdvajanja za istraživanje i razvoj, uz rast proračunskih izdvajanja MZOS-a te povećanje udjela drugih ministarstava na 30% ukupnih proračunskih izdvajanja za istraživanje i razvoj
 • ROK: Drugo tromjesečje 2015. treće tromjesečje 2015. 2016.-2020
 • Mjera 6.3.
 • Proračunska ulaganja u istraživanje i razvoj provoditi sukladno metodologiji i udjelima koje primjenjuje EU u programskom okviru Obzor 2020. i usmjeriti ponajprije u istraživače i istraživačke projekte, potom u nabavu istraživačke opreme, a najmanje u izgradnju novih objekata
 • ROK: Drugo i treće tromjesečje 2015. 2015.-2020.
 • Mjera 6.4.u provedbi
 • Povećati proračunska sredstava za znanstvene kompetitivne programe i projekte na najmanje 0,15% BDP-a
 • ROK: Drugo tromjesečje 2015. Drugo tromjesečje 2015. 2016.-2020.
 • Mjera 6.5.u provedbi
 • Pospješiti ulaganje inovativnoga gospodarstva u istraživanje, razvoj i inovacije, uključujući zajedničke istraživačke projekte s javnim sveučilištima i institutima
 • ROK: Drugo tromjesečje 2015. treće tromjesečje 2015.
 • Mjera 6.6.
 • Stimulirati ulaganja poslovnog sektora u Hrvatsku zakladu za znanost te osnivanje i financijsko jačanje privatnih zaklada mjerama koje su se pokazale djelotvornima u zemljama EU-a
 • ROK: Prvo polugodište 2016.